Annapolis City Taxi takes you to the Metro or Bus

Annapolis City Taxi takes you to the Light Rail or Grayhound Bus